Ben woning bouwen? Kies dan voor een BEN architect. Een Ben woning bouwen of Bijna-energieneutraal bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water..

Ben woning bouwen met Architect Gruwez

BEN-bouwen is vandaag al de slimste keuze! Want de extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. Wie voorloopt op de standaard, wordt extra beloond. Voor BEN-woningen bestaan stevige premies, een korting op de onroerende voorheffing en bij sommige banken een extra voordelig BEN-krediet.

BEN Architect.

Architect Frank Gruwez en zijn professionele medewerkers hebben de kennis en ervaring in huis om ieder project tot een succes te maken. Op deze website vindt u meer informatie over de werkwijze, activiteiten, specialisaties en voordelen van BEN Architectenbureau Frank Gruwez en U kan onze vele realisaties bekijken.

BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Bovendien halen ze hun energie uit hernieuwbare bronnen. Vanaf 2021 bouwt men in Vlaanderen, en Europa alleen nog volgens die standaard. De gids helpt bouwheren bij het bouwen van een BEN-woning. . Download of bestel hier deze praktische gids.

Bij de realisatie van je droomhuis zijn de principes van BEN bouwen bijna niet meer weg te denken.  Als u meer wil besparen op uw energiekosten, is energiezuinig bouwen de oplossing voor u… Ben Architect Gruwez is al jaren de specialist in ecologisch bouwen, in diverse stijlrealisaties. Wij zijn diverse bouwstijlen meester en sieren de omgeving in België, Nederland en zelf Frankrijk.

Contacteer Architect Gruwez

Kattestraat, 18 – 9700 Oudenaarde
T: +32 (0)55 45 53 63
M: [email protected]


Wat is BEN bouwen?

Ben woning bouwenBen woning bouwen betekent Bijna-EnergieNeutraal bouwen. Een BEN-woning is goed geïsoleerd en heeft weinig energie nodig. Die energie haalt de woning uit hernieuwbare bronnen. Als je bouwt, moet je woning voldoen aan bepaalde energetische eisen. Je muren moeten een bepaald isolatieniveau halen. Ventilatie is verplicht. Om er maar twee te noemen. Die regels zijn vervat in de EPB-regelgeving. Europese verplichting Die EPB-regels zijn opgelegd door Europa. De Europese Richtlijn 2010/31/EG bepaalt dat we vanaf 2021 alleen nog BEN mogen bouwen. Elke lidstaat bepaalt vrij hoe ze dat naar de praktijk vertaalt. Vlaanderen kiest voor … In ons land is Vlaanderen het enige gewest met een visie rond BEN. De regering bepaalde in haar BEN-decreet dat bijna-energieneutraal overeenstemt met een E-peil van E30.

Het E-peil verstrengt om de twee jaar met tien punten. Maar omdat energiezuinig bouwen steeds moeilijker wordt, koos het VEA ervoor om in 2020 te verstrengen met slechts vijf in plaats van tien punten, om uiteindelijk te landen op E30 in 2021. Andere eisen? Maar een Ben woning bouwen is meer dan een E-peil alleen. Er gelden ook minimumeisen qua energiebehoefte, isolatie, luchtdichtheid en hernieuwbare energie.

Nieuws over BEN bouwen

Ventileren is een noodzaak bij een ben woning bouwen! In traditionele gebouwen heeft men verspreid in de buitengevel te veel onge- controleerde ventilatie, ongeacht weers- omstandigheden, door kieren aan buiten- deuren, ramen, enz… Het gevolg hiervan is onvoldoende aanvoer van frisse lucht en te weinig afvoer van vervuilde lucht.

Oorzaak van ongecontroleerde ventilatie: onvoldoende luchtdichtheid van de gebouwenschil ventileren door openen en sluiten van ramen en deuren verluchtingskanalen vensterroosters

Gevolg: te vochtige lucht vochtplekken condensatieproblemen schimmelvorming huisstofmijt tocht te lage zuurstofconcentratie te hoge dosis CO2 (hoofdpijn, slaperigheid, concentratieproblemen) energieverlies straatlawaai

Oplossing: Met een efficiënte ventilatie en een koudebrugvrije constructie kunnen deze problemen voorkomen worden doordat de binnenlucht continu wordt ververst.Voordelen van een goede ventilatie: gezond binnenklimaat laag CO² gehalte verwijderen van geuren en ongewenste gassen zoals radon voorkomt te groot energieverlies energiebesparing door recuperatie van de warmte uit de ventilatielucht warmte uit de ventilatielucht Methode: Een luchtdicht gebouw kan mechanisch geventileerd worden, met energiebesparing en een gezond en comfortabel binnenklimaat als gevolg. We spreken hier van balans- ventilatie met warmteterugwinning (warmte van afgevoerde, vervuilde lucht zorgt voor opwarming van aangevoerde verse, schone lucht). Dit is een essentieel onderdeel van elke laagenergiewoning of passiefhuis. Een bodemwarmtewisselaar zorgt voor extra besparing door de verse buitenlucht in de winter voor te verwarmen en in de zomer af te koelen. Dit is een kwasi noodzakelijk onderdeel en aanvulling op het ventilatietoestel bij een Ben woning bouwen.

De definitie van BEN bouwen

Deze term verwijst naar een constructiestandaard, waarbij een passiefhuis de optimalisering is van een laagenergie- woning. De gebouwen volgens deze standaard hebben winter en zomer een comfortabel binnenklimaat zonder conventionele verwarmings- en koelingssysteem. Dit is toepasbaar voor zowel residentiële als tertiaire gebouwen. De standaard: De standaard kan bereikt worden met een verschei- denheid aan technologieën, ontwerpen en materia- len. Men is reeds geruime tijd op zoek naar bouw- concepten waarbij het energiegebruik geoptimali- seerd wordt. Het passiefhuis is een eenvoudig con- cept waarbij energiebesparingen hoofdzakelijk wor- den gerealiseerd door middel van passieve strate- gieën. Passiefhuizen zijn gebouwen die zowel winter als zomer een comfortabel binnenklimaat hebben, met een minimum aan conventionele verwarmings- en koelingssystemen.

Doelstelling: De doelstelling van een passiefhuis is het energieverbruik voor ver- warming, warm water en huishoudelijke toestellen lager te houden dan 42 kWh per m2 per jaar. Dit is tenminste 4 keer lager dan de gemiddelde energieconsumptie van een nieuwe woning, gebouwd volgens de huidige Europese standaard. Passiefhuizen verbruiken ongeveer 80 % minder energie. De passieve verwarmingsinput wordt geleverd door het zonlicht dat opgevangen wordt via de ra- men en door de opwarming van het huis via toestellen, activiteiten en de bewoners zelf. Deze passieve warmte levert een belangrijk deel van de benodigde verwarmingsenergie en staat borg voor het creëren van een comfortabel binnenhuisklimaat, het hele jaar door. De resterende warmtebehoefte kan via het ventilatiesysteem geleverd worden. Vandaar de naam Ben woning bouwen of passiefhuis, een zeer duidelijke constructiestandaard, die nog een stap verder gaat dan de laag- energiewoning.

Basisprincipes van een ben woning bouwen

Warmtewinst minimaliseren transmissieverliezen beperken door doorgedreven isolatie lekverliezen beperken door een zeer goede luchtdichtheid van de gebouwenschil Vooraleer je de warmtewinst maximaliseert uitbuiting zonnewinsten door een geoptimaliseerde oriëntatie van de ramen, daardoor kunnen deze een belangrijk deel van de warmteverliezen van de woning compenseren doordacht geplaatste ramen zorgen ook voor een goede dag- lichttoetreding en verminderen zo het gebruik van kunstverlich- ting. Ventilatie continu toevoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht zorgt voor een optimaal comfort warmterecuperatie met hoog temperatuur- rendement en EC-motoren en staan borg voor een laag energieverbruik en hoog comfort Efficiënte huishoudapparaten laag energieverbruik door het inzetten van efficiënte huis- houdtoestellen en verlichting.

Hernieuwbare energie

Thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen instaan voor een belangrijk deel van de resterende behoefte aan thermische en elektrische energie. Een passiefhuis is financiëel rendabel. De totale kost (meerkost en gebruikskosten) gedurende een periode van 20 à 30 jaar zijn zeker niet hoger dan die voor een gemiddelde nieuwe woning. En het comfort in een passiefhuis is aanzienlijk beter.

De techniek van een passiefhuis

Volgens de regels van de kunst, vooral wat betreft kou- debruggen en luchtdicht- heid Aandrijving van het ventilatiesysteem door zeer efficiënte ventilatoren Beperking van andere energiebronnen zoals elektriciteit voor huishoude- lijke toepassingen, door ge- bruik van allerlei efficiënte technologieën Eenvoud siert: door optimalisa- tie van isolatie, superisole- rende ramen en mechani- sche ventilatie wordt een klassiek verwarmingssysteem overbodig Optimale luchtdichtheid ter voorkoming van warmte- verlies: in praktijk veel effi- ciënter te zijn dan dure ‘snuf- jes’ zoals grond-water-warm- tepompen, domotica of ac- tieve zonne- ënergie Gebruik van balansventilatie met warmteterugwinning voor minimalisering van de warmteverliezen. Deze zorgt voor de afvoer van vervuilde lucht en aanvoer van frisse, opgewarmde lucht. Een deel van de elek- triciteitsbehoefte kan gedekt worden door gebruik van fotovol- taïsche zonnepane- len Energie-efficiënte huis- houdapparaten zoals was- en afwasmachines met warm- wateraansluiting of verlichting met fluorescentie-, spaar-, of LED-lampen, kunnen zorgen voor een elektriciteitscon- sumptie die met 50% gere- duceerd wordt, zonder verlies aan comfort.

Gebruik van zuinige huis- houdapparaten die over de totale levensduur goedkoper zijn dan conventionele toestel- len (betalen zichzelf terug door energiebesparing) De overgebleven energiebe- hoefte van een passiefhuis is slechts 25 % van die van een conventionele woning waar- door de overgebleven ener- gievraag met relatief beperk- te middelen kan gedekt wor- den door gebruik van her- nieuwbare energiebron- nen, wat in een conventio- nele woning veel duurder zou zijn Gebruik van thermische zon- necollectoren kan 40 tot 70 % dekken van de warmwater-behoefte van een passiefwo- ning Eliminatie van alle koudebruggen en gebruik van ramen met drievoudig glas In plaats van een klassiek klimatisatiesysteem om de woning te verwarmen of te koelen kan met minimale mid- delen de temperatuur zomer en winter constant gehou- den worden dankzij de efficiënte isolatie, daarom is een Ben woning bouwen zo interessant.

Tags: Haagplanten kopen